Mind Body Medicine
 
 
 
 
 
 
SCIENCE : THE SCIENCE OF MIND-BODY INTERACTIONS (NIH 2001, USA)
 
8. Biologie van de sociale interacties

Hoe we ons voelen in geest en lichaam (gezondheid)
Interactie met anderen


De research over de complexe interactie tussen de wereld onder en buiten de huid, leert ons het belang van de invloed van sociale interactie op ziekte en gezondheid.
B.v. invloed van sociale steun op het overleven van vrouwen met borst kanker.
B.v. neurologische invloed op de hersenen door het jonge kind te scheiden van de moeder

Als we na een drukke, stresserende dag tijd spenderen met een geliefde voelen we ons beter... Maar wat betekent beter voelen? Is dit puur psychologisch of worden ook fysiologische factoren be´nvloed zoals hartfrequentie, bloeddruk en hormonaal systeem?

Een epidemiologische studie toont dat sociale isolatie en eenzaamheid een risicofactoren is voor een hogere morbiditeit en mortaliteit. Meer en meer mensen wonen alleen. (Jon Cacioppo, University of Chicago) De kracht van sociale isolatie als risicofactoren is vergelijkbaar met roken, obesitas, hoge bloeddruk en afwezigheid van fysieke activiteiten.

Wat is de determinerende factor in eenzaamheid
In een studie van studenten toonden ze dat:
NIET fysieke aantrekkelijkheid, leeftijd, motivatie en sociale vaardigheden maar WEL het niveau van stress de factor is. Dit niveau wordt bepaald door de subjectieve attitude ten opzichte van de stimulus. Namelijk eenzame mensen zoeken geen steun in geval van stress en ondernemen weinig stappen om met de stress om te gaan.
Een gezond profiel:
1. zoeken van emotionele steun
2. nemen van actie om beter om te gaan met de stressor

Research toont de volgende invloeden van eenzaamheid op de fysieke gezondheid (Dr Cacioppo)
1. verhoogde perifere weerstand
(een factor die stijgt als een stressor als bedreigend wordt ervaren)
2. meer stress hormonen
3. slechtere slaapkwaliteit met mogelijks lange termijn effecten


Sociale interactie is dus een nood, geen luxe.
1. Het stuurt gedachten, gevoelens en gedrag.
2. Het is fundamenteel voor de menselijke biologie: het stuurt de biologie en wordt gestuurd door de biologie.


Het goede nieuws is dat eenzaamheid (een gedrag) geen gefixeerde component is in iemands persoonlijkheid; het kan veranderd worden.
Wat echter wel vastligt is dat onze genen en cel mechanismen geŰvolueerd hebben in een sociale omgeving.
De vraag (Dr Martha Mc Clintoch, university Chicago) is of onze sociale cirkel en keuzes een levenslange invloed hebben?
Be´nvloeden ze hoe snel we verouderen en onze kwetsbaarheid voor ziekte op latere leeftijd?

Studie wilde ratten (zeer sociale die 2 Ó 3 jaar leven)
- controlegroep
- groep ge´soleerd van fysiek contact (zien en horen OK)

meer pneumonie
-> frequent E afhankelijk borsttumoren
-> meer frequente ovulatie
-> significant vroegere memopauze
-> 30% vroeger dood

Dr Charles Nelson, University Minnesota
Studie met apen: ze werden op vroegere leeftijd gescheiden van hun moeder en dan met 4 Ó 6 andere apen opgevoed (inclusief een moeder)

-> Gescheiden op 3 maand: nl. sociaal gedrag
-> Gescheiden op 1 maand
Initieel depressie en anorexia
Daarna:
1. diepe afhankelijkheid van andere apen
2. grote angst voor sociale isolatie in geval van waargenomen bedreiging
-> Gescheiden op 1 week
1. Geen interesse in sociaal contract (blijvend)
2. Gewijzigde hersenontwikkeling (autopsie)

Maw het tijdstip van de scheiding is fundamenteel in het effect op gedrag en hersenontwikkeling

Nelson plant een multidisciplinaire studie van deze bevindingen naar een populatie met weeskinderen.
Hij wil het effect op gedrag en hersenontwikkeling onderzoeken en nagaan of pleegzorg de fysieke, emotionele en sociale problemen kunnen voorkomen. Daarbij stelt hij 2 vragen: 1. Is er daarbij een kritische leeftijd?
2. Kunnen wij als sociale wezens verloren tijd terug compenseren?

Dr. David Spiegel (Stanford University School of Medicin)
Onderzocht het positief effect dat sociale interacties kan hebben op gezondheid-ziekte bij de mens.
Een aantal studies (niet allemaal) toonden langere overleving van borstkanker patienten aan in groepstherapie.

Spiegel stelt voor ziekte als een reeks van stressoren te zien (psychisch: levenssituatie en fysiek:ziekte) die het hormonaal feedback systeem verstoren en eventueel tot een slechte gezondheid leiden.

Dr Sheldon Cohen (Carnegie Mellon University)
Uit prospectieve studies blijken sociaal ge´ntegreerde mensen
1. Meer kanker te overleven
2. Minder coronaire hartziekten te hebben
3. Langer te leven

Er blijkt een connectie te bestaan tussen sociale integratie en het immuun systeem. In een studie waarbij gezonde mensen tussen 18-55 blootgesteld werden aan het cold virus, bleek de kans om symptomen te ontwikkelen omgekeerd evenredig met hun sociale integratie score.

Dr Julian Thayer (national institute of aging)
Conflicterende sociale interacties lijken de gezondheid te schaden onder andere via de P.S. (controleert hart en bloedvaten)
CV herstel werd vertraagd als men niet de kans kreeg kwade gevoelens uit te drukken. Ook het ras waartoe je behoort, maakt een verschil.

back